Процес стратегічного планування — Розділ 3

Це заключна частина нашого великого матеріалу з детальним описом процесу стратегічного планування. Щоб прочитати його від початку, натисніть на посилання.


Крок 1: Застосуйте SWOT для встановлення пріоритетів


На цьому важливому етапі стратегічного планування організація використовує інформацію, отриману в результаті аналізу SWOT, для визначення стратегічних пріоритетів. Використовуючи Матрицю стратегічних альтернатив TOWS, сильні, слабкі сторони, можливості та загрози стратегічно поєднуються для визначення ключових пріоритетів. 

Цей метод керує процесом прийняття рішень, допомагаючи організації використовувати свої сильні сторони, щоб отримати вигоду від можливостей, усунути слабкі місця та пом’якшити загрози. Результатом є пріоритетний список стратегічних ініціатив, які відповідають цілям організації та забезпечують цілеспрямовану дорожню карту для ефективного стратегічного планування та виконання.

Матриця стратегічних альтернатив TOWS

Матриця стратегічних альтернатив TOWS є потужним інструментом, який допомагає визначати стратегічні пріоритети шляхом систематичного суміщення зовнішніх можливостей і загроз із внутрішніми сильними та слабкими сторонами, виявленими у SWOT-аналізі. Досліджуючи перетини цих факторів, матриця генерує стратегічні ідеї, допомагаючи організаціям застосовувати сильні сторони для використання можливостей, усунути слабкі сторони для подолання загроз і розробити проактивні стратегії. 

Цей комплексний підхід до процесу стратегічного планування сприяє розумінню конкурентного ландшафту, керуючи вибором пріоритетних ініціатив, узгоджених із головними цілями організації.

Крок 2: Визначте довгострокові стратегічні цілі


На цьому важливому етапі стратегічного планування організації формулюють довгострокові стратегічні цілі, надаючи дорожню карту для досягнення місії та бачення. Ключові запитання включають:

Які наші незмінні прагнення? 
 • Визначте головні цілі, які узгоджуються з місією та баченням організації.
Як ми будемо вимірювати успіх? 
 • Встановіть чіткі та вимірювані показники для кожної цілі.
Чи збігаються наші цілі з очікуваннями зацікавлених сторін? 
 • Переконайтеся, що цілі відображають очікування та потреби ключових зацікавлених сторін.
Очікувані результати
Набір конкретних, вимірних і узгоджених довгострокових стратегічних цілей, які спрямовують організацію до бажаного майбутнього стану.

Допоміжні питання:

Незмінні прагнення
 • Запитання: які головні цілі визначатимуть довгострокові прагнення нашої організації?
 • Відповідь: визначення постійних прагнень закладає основу для стратегічних цілей.
Показники успіху
 • Запитання: як ми будемо вимірювати успіх для кожної довгострокової цілі?
 • Відповідь: Визначення чітких і вимірюваних показників забезпечує ефективне відстеження прогресу.
Узгодження зацікавлених сторін
 • Запитання: чи відповідають наші цілі очікуванням і потребам ключових зацікавлених сторін?
 • Відповідь: Забезпечення узгодженості зацікавлених сторін підвищує організаційну відповідність і підтримку.
Ці запитання керують формулюванням стратегічних цілей, сприяючи чіткості та меті.

Результат: Основи вашого плану – не більше 6

Результатом довгострокового процесу постановки стратегічних цілей є стислі рамки, що містять не більше шести стратегічних цілей. Ця структура виступає основою організаційного плану, забезпечуючи ясність і зосередженість на ключових прагненнях. 

Кожна мета є конкретною, вимірною та узгодженою з місією та баченням. Обмеження їх кількості до шести забезпечує керований і ефективний набір цілей, які ефективно спрямовують зусилля організації, сприяючи спрощеному підходу до стратегічного планування та виконання для безперервного успіху.

Крок 3: Встановлення цілей і заходів для всієї організації


На цьому етапі процесу стратегічного планування встановлюються загальноорганізаційні цілі та відповідні заходи для узгодження з визначеним довгостроковим стратегічним плануванням. Це передбачає:
 • Вирівнювання цілей: Забезпечення того, щоб загальноорганізаційні цілі безпосередньо сприяли досягненню довгострокових стратегічних цілей.
 • Вимірні показники: Визначення конкретних і вимірюваних показників для кожної загальноорганізаційної цілі.
 • Міжфункціональна співпраця: Сприяння співпраці між відділами для забезпечення колективних зусиль для досягнення спільних цілей.

Очікувані результати
Чітко визначені загальноорганізаційні цілі з вимірними показниками, які сприяють реалізації довгострокових стратегічних цілей.

Чітко визначені загальноорганізаційні цілі з вимірними показниками, які сприяють реалізації довгострокових стратегічних цілей.

Що є найважливішим зараз для досягнення наших довгострокових цілей?

Пріоритетність цілей у процесі стратегічного планування має вирішальне значення для досягнення довгострокових цілей. Запитання: «Що зараз найважливіше?» спрямовує увагу на визначення та зосередження на ключових ініціативах, які відповідають головній стратегії. Розставляючи пріоритети, організація може ефективно розподіляти ресурси, оптимізувати зусилля та гарантувати, що негайні дії значно сприяють довгостроковим прагненням.

Це питання сприяє формуванню стратегічного мислення, скеровуючи процес прийняття рішень до найбільш ефективних і своєчасних цілей, таким чином підвищуючи здатність організації систематично просуватися до свого передбаченого майбутнього.

Підсумок: чіткі результати за поточний рік

Результатом загальноорганізаційного процесу встановлення цілей і стратегічного планування є встановлення чітких результатів на поточний рік. Це включає цілеспрямований набір цілей, кожна з яких має визначені та вимірні показники, які безпосередньо сприяють досягненню довгострокових цілей. Результатом є дорожня карта, яка спрямовує зусилля, ресурси та ініціативи організації на безпосередні пріоритети, забезпечуючи відчутний прогрес у визначені часові рамки.

Формулюючи чіткі результати, організація покращує свою здатність відстежувати продуктивність, адаптуватися до обставин, що змінюються, і залишатися на шляху до реалізації своїх стратегічних прагнень у поточному році.

Крок 4: Виберіть KPI


На цьому кроці організації стратегічно обирають ключові показники ефективності (KPI), узгоджені з цілями всієї організації. Це передбачає:
 • Стратегічне узгодження: Переконайтеся, що вибрані KPI безпосередньо вимірюють прогрес у досягненні загальноорганізаційних цілей.
 • Вимірність: Вибір ключових показників ефективності, які є конкретними, вимірними та мають відношення до успіху кожної цілі.
 • Доступність даних: Підтвердження наявності необхідних даних і ресурсів для відстеження та аналізу обраних KPI.
Цей процес встановлює надійну систему вимірювання, що дозволяє організації оцінювати та ефективно підвищувати ефективність.

Як ми будемо вимірювати наш успіх?

Визначення показників для вимірювання успіху має вирішальне значення, відповідаючи на запитання: «Як ми будемо вимірювати наш успіх?» Це передбачає стратегічний вибір ключових показників ефективності (KPI), узгоджених із цілями всієї організації. Ці показники мають бути конкретними, вимірними та прямо вказувати на прогрес.

Встановлюючи чітку систему вимірювання, організація забезпечує об’єктивну оцінку своєї ефективності, що дозволяє приймати рішення на основі даних і надаючи цінну інформацію про ефективність реалізованих стратегій. Цей фокус на вимірних показниках успіху сприяє інформованому коригуванню та постійному вдосконаленню, сприяючи розвитку культури підзвітності та досягнення.

Крок 5: Втільте свої стратегії у конкретні операції


Цей крок передбачає інтеграцію загальноорганізаційних стратегій у повсякденні операції. Основні міркування включають:
 • Вирівнювання відділів: Переконайтеся, що стратегії відповідають цілям і функціям кожного відділу.
 • Інтеграція на рівні команди: Спілкуйтеся та інтегруйте стратегії на рівні команди для злагодженого виконання.
 • Розподіл ресурсів: Розподіл ресурсів відповідно до каскадних стратегій для досягнення максимальної ефективності.
Очікувані результати
Повна інтеграція загального стратегічного плану в операції для узгодження, ефективного використання ресурсів і об’єднання зусиль між відділами та командами.

Допоміжні питання:

Взаємодія відділів
 • Запитання: як ми можемо переконатися, що кожен відділ узгоджує свою діяльність із головними стратегіями?
 • Відповідь: Встановлення чітких каналів зв’язку та регулярні перевірки гарантує, що відділи розуміють і узгоджуються з основними стратегіями.
Інтеграція на рівні команди
 • Запитання: як стратегії будуть передаватися та інтегруватися на рівні команди?
 • Відповідь: Проведення командних зустрічей і навчання забезпечує ефективну комунікацію та інтеграцію стратегій.
Розподіл ресурсів
 • Питання: чи розподіляються ресурси відповідно до каскадних стратегій?
 • Відповідь: Щоб підвищити ефективність, регулярно оцінюйте та коригуйте розподіл ресурсів.

Результат:

Метою каскадного впровадження стратегій в операційну діяльність є чітко вирівняна організаційна структура, де всеосяжне стратегічне планування інтегровано на кожному рівні. Це забезпечує спільне розуміння цілей, ефективну комунікацію та координацію зусиль між відділами та командами. Результатом є гнучка та оперативна операційна структура, оптимізоване використання ресурсів і робоча сила, уповноважена робити стратегічний внесок у досягнення цілей організації.

А також чіткі очікування щодо цього процесу включають підвищення ефективності організації, покращену здатність адаптуватися до змін і колективне досягнення стратегічних цілей протягом усієї повсякденної діяльності.

Крок 6: розподіл цілей між відділами та членами команди


На цьому етапі організації систематично повідомляють та інтегрують довгостроковий стратегічний план у повсякденну роботу відділів і членів команди. Це передбачає:
 • План зв’язку: Розробіть чіткий план спілкування, щоб сформулювати цілі та сприяти розумінню.
 • Цілі відділу: Визначте конкретні цілі для кожного відділу відповідно до довгострокових цілей організації.
 • Інтеграція на рівні команди: Залучайте членів команди за допомогою зустрічей і тренінгів, щоб забезпечити відповідність цілям відділу та організації.
Приклад
Відділ продажів може узгодити свою мету збільшення частки ринку з конкретними цілями команди, як-от покращення відносин із клієнтами та розширення клієнтського портфоліо.

Приклади каскадних цілей:

Цей каскад ілюструє, як організаційна мета високого рівня перетворюється на цілі відділу, команди та індивідуальні цілі. Кожен рівень узгоджується з головною метою, забезпечуючи згуртований і цілеспрямований підхід у всій організації.

Організаційна мета
 • Підвищення задоволеності клієнтів на 20%
Мета відділу (продажі)
 • Збільшити утримання клієнтів на 15%.
Мета на рівні команди (менеджери облікових записів)
 • Впровадження щомісячної перевірки клієнтів, щоб покращити стосунки
Індивідуальна ціль (менеджер облікового запису)
Підвищення рівня задоволеності клієнтів на 10%.

Етап 4: Виконання стратегії та управління ефективністю

На цьому вирішальному етапі стратегічний план втілюється в життя завдяки ретельному виконанню.


Ця фаза забезпечує динамічний і швидкий підхід до реалізації стратегії, сприяючи постійному вдосконаленню та досягненню цілей організації.

Порядок дій


Цей порядок дій забезпечує систематичний і швидкий підхід до виконання стратегії, відстеження та адаптації, сприяючи розвитку культури постійного вдосконалення та стратегічного планування.

Крок 1: Графік реалізації стратегічного плану


Створення графіка реалізації стратегічного плану передбачає:
 • Визначення шкали часу: Встановіть чіткі часові рамки для кожної стратегічної ініціативи, враховуючи залежності та критичні етапи.
 • Відповідальність: Чітко розподіліть відповідальність за кожен етап реалізації, забезпечивши підзвітність.
 • План зв’язку: Розробіть план комунікації, щоб інформувати всіх зацікавлених сторін про прогрес і зміни в часових рамках.
Очікувані результати
Комплексний графік, який керує своєчасним і скоординованим виконанням стратегічного планування.

Як ми будемо використовувати план як інструмент управління?

Використання стратегічного плану як інструменту управління передбачає бездоганну інтеграцію його в повсякденні операції, процеси прийняття рішень та оцінки ефективності. Стратегічний план служить компасом, узгоджуючи дії управління з головними цілями організації. Основні аспекти включають:

Оперативне узгодження
 • Переконайтеся, що повсякденна діяльність узгоджується зі стратегічними цілями, сприяючи послідовному прогресу.
Критерії рішення
 • Використовуйте стратегічний план як орієнтир під час прийняття рішень, забезпечуючи узгодження з довгостроковими цілями.
Оцінка ефективності
 • Оцініть продуктивність відділу та окремих осіб відповідно до стратегічного плану, визначивши області для покращення.
Механізм адаптації
 • Регулярно переглядайте та оновлюйте стратегічний план на основі мінливих обставин, гарантуючи, що він залишається динамічним і актуальним інструментом управління.
Впроваджуючи стратегічний план у практику управління, організації можуть розвивати культуру стратегічного мислення, проактивного прийняття рішень і постійного вдосконалення.

Допоміжні питання:

Оперативне узгодження
 • Питання: як ми можемо забезпечити відповідність щоденних операцій стратегічному плану?
 • Відповідь: Встановлення чітких каналів зв’язку та навчальних програм забезпечує розуміння та узгодження.
Критерії рішення
 • Запитання: Яким чином стратегічний план можна використовувати як керівництво для прийняття рішень?
 • Відповідь: Регулярне звернення до плану під час прийняття рішень забезпечує узгодженість із довгостроковими цілями.
Оцінка ефективності
 • Питання: як план буде інтегровано в оцінку ефективності?
 • Відповідь: Розробка показників, узгоджених із планом, дає змогу ефективно оцінювати продуктивність.
Механізм адаптації
 • Питання: Як часто слід переглядати та оновлювати стратегічний план?
 • Відповідь: регулярні перегляди, принаймні раз на рік, гарантують, що план залишається актуальним і адаптується до мінливих обставин.

Результат: синхронізація вашого плану з «ритмом вашого бізнесу»

Результатом процесу впровадження розкладу є плавна інтеграція стратегічного плану в «ритм вашого бізнесу». Це передбачає синхронізоване та системне виконання стратегічних ініціатив відповідно до встановлених термінів. Узгоджуючи повсякденні операції, прийняття рішень та оцінку ефективності зі стратегічним планом, організація досягає злагодженого та ритмічного підходу до досягнення своїх довгострокових цілей.

Цей результат гарантує, що стратегічний план стає невіднятною частиною рутини організації, сприяючи стійкому прогресу, адаптивності та динамічній реакції на мінливий бізнес-ландшафт.

Графіки впровадження

Графіки впровадження служать критичним інструментом для ефективного розгортання плану. Додаткова інформація та ресурси для вдосконалення цього процесу включають:
 1. Діаграми Ганта: Використовуйте діаграми Ганта для візуалізації графіків проекту, залежностей і обов’язків.
 2. Програмне забезпечення для управління проєктами: Використовуйте інструменти управління проєктами для оптимізації спілкування, співпраці та відстеження прогресу.
 3. Регулярні перевірки: Проводьте регулярні перевірки, щоб оцінити прогрес, розв’язати проблеми та забезпечити відповідність розкладу.
 4. Програми навчання: Надайте навчальні програми для покращення розуміння графіка впровадження, гарантуючи, що всі зацікавлені сторони готові до успішного виконання плану.
Використовуючи ці елементи, організації можуть підвищити ефективність своїх графіків реалізації, сприяючи скоординованому та ефективному розгортанню стратегічного планування.

Крок 2: Відстеження цілей і дій


Ефективне відстеження цілей і дій передбачає:
 • Механізм збору даних: Встановіть надійні механізми для збору відповідних даних для вимірювання досягнення мети.
 • Показники продуктивності: Визначте ключові показники ефективності, узгоджені з кожною ціллю, щоб оцінити успіх.
 • Регулярні огляди прогресу: Проводьте часті перевірки, щоб оцінити досягнення цілей, виявити проблеми та адаптувати стратегії.
 • Перелік на два роки. Рік 1: Встановіть базові показники, запустіть механізми відстеження. Рік 2: Оцініть прогрес, уточніть показники та оптимізуйте процеси відстеження для постійного успіху.

Ваш дворічний контрольний список

 1. Оцінка досягнення цілі: Оцініть досягнення та виклики, пов’язані з кожною стратегічною ціллю.
 2. Аналіз KPI: Перегляньте ефективність ключових показників ефективності (KPI) і за потреби відкоригуйте показники.
 3. Стратегії адаптації: Визначте сфери для вдосконалення або модифікації в стратегічному плані на основі аналізу ефективності.
 4. Залучення зацікавлених сторін: Отримайте відгуки від ключових зацікавлених сторін, щоб забезпечити постійне узгодження з цілями організації.
 5. Перерозподіл ресурсів: Оцініть розподіл ресурсів для оптимізації ефективності та підтримки нових пріоритетів.
Завдяки використанню цього контрольного списку кожні два роки організації можуть підтримувати динамічне та оперативне стратегічне планування, забезпечуючи постійний прогрес і адаптивність.

Навіщо відстежувати свої цілі?

Відстеження цілей є життєво важливим для забезпечення успіху організації. Він забезпечує систематичний метод моніторингу прогресу, визначення успіхів і викликів, а також адаптації процесу стратегічного планування відповідно. Відстеження цілей дозволяє приймати рішення на основі даних, допомагаючи організаціям залишатися зосередженими, підзвітними та чуйними на зміни обставин.

Це сприяє прозорості, дозволяючи зацікавленим сторонам зрозуміти вплив їхніх зусиль і внесків. Крім того, регулярне відстеження культивує культуру безперервного вдосконалення, де інформація про досягнення цілей інформує стратегічні рішення, що в кінцевому підсумку призводить до покращення продуктивності та успішної реалізації стратегічного плану, місії та бачення організації.

Крок 3: перегляд і адаптація


Цей крок передбачає комплексний перегляд вашої стратегії, аналіз даних про ефективність і внесення необхідних коригувань. Ключові компоненти включають:

Оцінка ефективності
 • Оцініть ефективність реалізованих стратегій щодо попередньо визначених цілей і KPI.
Інтеграція зворотного зв’язку
 • Включайте ідеї зацікавлених сторін і членів команди для вдосконалення стратегії.
Стратегічне коригування
 • Адаптуйте план на основі аналізу ефективності, узгоджуючи його з мінливими потребами організації.
Цей процес гарантує, що стратегічний план залишається динамічним, оперативним і ефективним у навігації організації до її передбаченого майбутнього.

Допоміжні питання

Оцінка ефективності
 • Питання: Наскільки добре ми досягли наших стратегічних цілей?
 • Відповідь: Оцінка досягнення мети дає змогу зрозуміти загальну ефективність стратегії.
Інтеграція зворотного зв’язку
 • Запитання: які відгуки ми отримали від зацікавлених сторін і членів команди?
 • Відповідь: включення різноманітних ідей забезпечує повне розуміння впливу стратегії.
Стратегічне коригування
 • Запитання: як ми можемо адаптувати нашу стратегію, щоб вона краще відповідала поточним потребам організації?
 • Відповідь: Регулярне коригування плану забезпечує постійну актуальність і ефективність.

Результат: Комплексна та обґрунтована еволюція вашої стратегії

Результатом процесу перегляду та адаптації є всебічна та обґрунтована еволюція вашої стратегії. Завдяки ретельній перевірці даних про ефективність, інтеграції відгуків зацікавлених сторін і коригування стратегічного плану організація досягає кращого розуміння своїх сильних сторін і областей для вдосконалення. 

Цей ітеративний підхід гарантує, що стратегічний план залишається узгодженим з цілями організації, реагує на зміни обставин і готовий до подальшого успіху. Результатом є динамічне та адаптивне стратегічне планування, яке сприяє стійкості, інноваціям і стійкому просуванню до головної місії та бачення організації.

Підсумок

Результатом добре організованого процесу стратегічного планування є втілення стратегічного плану в життя, яке гарантує, що кожна дія, яку ми здійснюємо, узгоджується з довгостроковими цілями організації. Цей процес — не просто виконання набору заздалегідь визначених кроків; це динамічний, поетапний підхід, який дозволяє організації адаптуватися і розвиватися в міру проходження кожного етапу.

Успішна реалізація стратегічного плану залежить від ретельної підготовки, яка йому передує. Ця підготовка включає визначення чітких, досяжних цілей та узгодження їх із загальними стратегіями для забезпечення згуртованості всієї організації. Крім того, дуже важливим є детальний план реалізації, який визначає не лише те, що має бути зроблено, але й графік досягнення цих етапів.

Дотримуючись такого структурованого підходу, організації можуть ефективно управляти діяльністю, відстежувати прогрес і вносити необхідні корективи в стратегії в режимі реального часу. Це просуває організацію вперед через заздалегідь визначені етапи та дозволяє гнучко реагувати на зміни у внутрішній динаміці або зовнішніх ринкових умовах. Таким чином, процес стратегічного планування — це і окреслений шлях, і гнучка структура, яка спрямовує організацію до її довгострокових цілей. Це забезпечує стале зростання та адаптивність у постійно мінливому бізнес-середовищі.

esc
Поділитись у
или
Школа PM
Гібридна робота – це гнучка модель зайнятості, яка поєднує в собі елементи як віддаленої, так і офісної роботи. За такого підходу працівники мають можливість розподіляти свій робочий час між роботою в...
9 червня 2024   •   23 min read
Школа PM
Підходи «Зверху вниз» і «Знизу вгору» окреслюють, як організації орієнтуються в процесі прийняття рішень та їхнього виконання. Ці підходи розмежовують стилі управління та втілюють різні культури в організаціях...
5 червня 2024   •   11 min read
Школа PM
Знайомство з OKR Objectives and Key Results, або коротко — OKR — це один з найпоширеніших інструментів в управлінні бізнес-процесами, і не дарма. Саме OKR допомагає встановити цілі для всієї команди,...
3 червня 2024   •   9 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂