WORKSECTION

Партнерська угода

ПАРТНЕРСЬКА УГОДА
07 червня 2023 року 

Партнерська Угода укладається між ТОВ «ВОРКСЕКШН» (далі – Компанія), та користувачем (фізичною чи юридичною особою або фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою (крім осіб без громадянства та фізичних осіб, які не досягли 18 років)) (далі – «Партнер»), разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цю Партнерську Угоду про наступне: 

З моменту подання заявки на приєднання до Партнерської програми та проставлення позначки («галочки») у графі (чекбоксі): «Ви підтверджуєте свою згоду з умовами Партнерської програми» та натискання кнопки «Приєднатися» вважається, що Партнер ознайомився і погоджується з усіма умовами Партнерської угоди. 

Учасник визнає, що його участь у Партнерській Програмі Компанії можливо тільки при виконанні умов і термінів, поданих нижче, і визнає право Компанії відхилити або прийняти його заявку на участь у Партнерській Програмі Компанії на свій розсуд. 

Реєструючись в Партнерській Програмі, Ви підтверджуєте, що зрозуміли і прочитали цю угоду і згодні її виконувати. Для початку реєстрації в Партнерській Програмі, ви повинні відправити заявку на участь шляхом заповнення форми реєстрації через сайт Компанії. 

Компанія розгляне вашу заявку і сповістить вас про прийняття або відмову. Ми зберігаємо за собою право прийняти або відхилити вашу заявку виключно на свій розсуд. 

Залежно від результату прийняття вашої заявки, справжня угода набуде чинності між Вами і Компанією. Якщо Ми відхилимо вашу заявку, Ви не зможете взяти участь в Партнерській Програмі Компанії. 

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
З метою уникнення неузгодженості та однакового тлумачення, Сторони погодили визначення наступних термінів: 

Програмне забезпечення «Worksection» або ПЗ – онлайн‑сервіс, що встановлений та працює на сервері Компанії, розміщений на веб-сайті https://​worksection​.com/ і представляє собою систему управління завданнями і проектами, що дозволяє планувати і вести облік господарської діяльності організації та здійснювати її оптимізацію. Права власності на ПЗ, в тому числі в якості об’єкта права інтелектуальної власності, належать Компанії. Функціональні можливості та інструкція з використання ПЗ «Worksection» розміщені на Cайті. 

Сайт або веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих межах адреси веб-сайту https://​worksection​.com/ (.org, .net, .eu, .ua, .ru) і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, та складається з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом.

Партнер — юридична особа, суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа, який приєднався до програми у якості Партнера. 

Партнерська програма — форма ділової співпраці між Компанією та Партнером. 

Заява — Заява про приєднання до Партнерської угоди, що оформлюється Партнером у електронному виді на сайті Worksection і яка підтверджує приєднання Партнера до умов Угоди в цілому. Партнер — особа, яка уклала з Компанією Угоду, має статус Партнера та повністю прийняла умови Партнерської Угоди Компанії (далі — Угода). 

Угода користувача — угода, яка укладається між Компанією і Партнером, що передбачає права, повноваження та обмеження використання кінцевим користувачем ПЗ, умови якого беззастережно приймаються Користувачем під час інсталяції ПЗ (ст. 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)). 

Кінцевий користувач — юридична особа, суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка залучена Партнером з метою використання ПЗ. 

Територія — територія, на якій Партнер має право розповсюджувати ПЗ Кінцевим користувачам. 

Особистий кабінет Партнера — окрема веб-сторінка, де Партнер має можливість відслідковувати нарахування винагороди за залучених Кінцевих користувачів. 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Угодою регулюються правовідносини, що виникають між Компанією та Партнером у зв’язку із постачанням програмного забезпечення Кінцевому користувачу, надання йому доступу до онлайн‑сервісу на умовах невиключної Ліцензії на використання ПЗ «Worksection» за сприяння Партнера. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання Компанією об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією угодою, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері; 

2.2. Партнер зобов’язується надати Компанії послуги з пошуку, залученню та консультуванню нових Клієнтів для користування ПЗ, а Компанія зобов’язується прийняти і оплатити надані послуги, згідно умов вказаних в Додатку No1 до цієї Угоди; 

2.3. Територія, яка покривається Партнером зазначається в заяві про приєднання до Партнерської угоди. 

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ УГОДИ
3.1. Партнер надсилає Компанії Заявку (заповнює форму на сайті Компанії) в електронному вигляді і після її затвердження Компанії дана Угода вступає в силу; 

3.2. Угода укладається у формі приєднання Партнера до Угоди в цілому відповідно до ст. 634 ЦК; 

3.3. Компанія має право на свій розсуд відмовитися від підтвердження та укладення Угоди без пояснення причин. У випадку, якщо Компанія не затвердила Заяву Партнера у зазначений строк, вважається що Компанія відмовилася від укладення угоди; 

3.4.Сторони домовилися укласти Угоду за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем. Угода вважається укладеною і обов’язковою до виконання Сторонами з дати затвердження відповідної Заяви Партнера; 

3.5. Юридична або фізична особа, що зареєструвалася в ПЗ за посиланням надання Партнером або ж вказала ID Партнера, вважається Кінцевим користувачем, залученим за допомогою Партнера. 

4. ВИДИ СТАТУСІВ В ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ
4.1. Перелік партнерських рівнів, виплати по ним та умови їх отримання описані в Додатку No1

5. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. За надання Партнером послуг, за умови виконання ним положень цієї Угоди, Компанія сплачує Партнеру винагороду. Порядок та розмір винагороди вказаний у Додатку No1

5.2. Винагорода Партнеру нараховується в залежності до об’єму внесених коштів Кінцевим користувачем та відображається в Особистому кабінеті Партнера; 

5.3. Винагорода Партнеру виплачується через 31 день після оплати Кінцевим користувачем, залученого до використання ПЗ за допомогою Партнера; 

5.4. Якщо інше прямо не передбачено, кожна із Сторін самостійно несе усі видатки та витрати, що виникають у зв’язку з виконанням покладених на неї зобов’язань; 

5.5. Винагорода не виплачуються за Клієнтів, які реєструються після дати розірвання Угоди. Ми зберігаємо за собою право відстрочити вашу фінальну виплату до 60 днів для точного підрахунку комісійних виплат; 

5.6. Мінімальний об’єм коштів, які Партнер може вивести для виплати складає еквівалент 50 долларів США; 

5.7. Партнер приймає та погоджується з тим, що для цілей Угоди, зокрема, для визначення переліку Клієнтів, залучених Партнером, а також для визначення розміру винагороди Виконавця, використовуються виключно дані статистики Компанія, представлені в Особистому кабінеті Партнера; 

5.8. Компанія виплачує винагороду компаніям зареєстрованим в Україні в національній валюті по офіційному курсу НБУ на дату виплати Винагороди; 

5.9. Виплати Партнерам зареєстрованим в інших країнах відбуваються тільки через платіжну систему Paypal, якщо інші варіанти не були узгоджені окремо, який Партнер вказав у своєму профілі в Партнерському Кабінеті. Партнер сам відповідальний за погашення комісії платіжної системи, якщо таке має місце; 

5.10. Компанія залишає за собою право змінювати розмір ваших комісійних виплат у разі виявлень шахрайства, повернень платежу, автоматичних кліків або автоматичних реєстрацій при реєстрації або при оплаті; 

5.11. Компанія залишає за собою право змінювати розмір комісійних виплат, змінюючи їх в партнерській угоді і повідомляючи Партнерів по електронній пошті. Будь-які зміни Виплат набирають чинності негайно після публікації їх на сайті Компанії. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Партнер має право:
6.1. Організовувати пошук та консультування потенційних Кінцевих користувачів в межах визначеної території. Рекламні та маркетингові заходи з залучення Кінцевих споживачів дозволяється проводити після погодження з Компанією; 

6.2. Використовувати фірмове найменування, а також торговельні знаки Компанії виключно з метою Залучення уваги потенційних клієнтів до діяльності Партнера та Компанії; 

6.3. Отримувати винагороду згідно з положенням Угоди; 

6.4. Сторони зобов’язуються забезпечити конфіденційність інформації а також усіх отриманих відомостей у зв’язку з Угодою, протягом усього терміну дії Угоди і 3 (трьох) років з дати її припинення; 

6.5. Відкликати Угоду та припинити відносини з Компанією у порядку відповідно до положень Угоди. Компанія може відкликати Партнерську Угоду в односторонньому порядку без попереднього погодження з Партнером. У такому випадку Компанія повідомляє Партнера шляхом надсилання електронного листа про припинення Угоди та співробітництва в цілому та виплачує Партнеру залишок невиплаченої винагороди, якщо він є і відображається на рахунку в Партнерському кабінеті відповідного Партнера. 

Партнер зобов’язаний:
6.6. Належним чином надавати послуги з пошуку, залученню та утриманню Клієнтів для Компанії; 

6.7. Попередньо узгоджувати із Компанією будь-яку інформацію, що розміщується про ПЗ та Компанії; 

6.8. Не здійснювати використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії без відповідних дозволів, а також не створювати умов і не сприяти порушенню його прав інтелектуальної власності; 

6.9. Надавати Компанії актуальні і за потреби належним чином завірені копії документів, що підтверджують статус суб’єкта господарювання та визначають статус платника податків; 

6.10. Не передавати Рекламу третім особам, субпідрядниками або агентам без дозволу Компанії. Для отримання дозволу — Компанії необхідно чітко ідентифікувати третю особу (включаючи назву підприємства, фізичну адресу та адресу сайту). Такий дозвіл приймається тільки на розсуд Компанії і Партнеру може бути відмовлено з якоїсь причини або без причини в будь-який час. 

Компанія має право:
6.11. Здійснювати контроль заходів, що проводяться Партнером з метою пошуку та залучення Кінцевих споживачів; 

6.12. Здійснювати перевірку достовірності відомостей про Клієнтів, залучених Партнером; 

6.13. Запитувати у Партнера відомості та документи, що підтверджують його статус суб’єкта господарювання та тип платника податків; 

6.14. Призупинити дію Угоди з Партнером у разі порушення ним умов Угоди, до їх усунення; 

6.15. Відкликати Угоду в односторонньому порядку відповідно до умов цієї Угоди; 

6.16. Вносити зміни до Угоди та Додатків до неї повідомивши Партнера за 14 (чотирнадцять) днів шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту вказану в Додатку No1 до цієї Угоди. Якщо Партнер не надішле своїх коментарів впродовж цього терміну, вважається, що Партнер приймає всі зазначені зміни. 

Компанія зобов’язана:
6.17. Організувати облік інформації, необхідної для визначення переліку Кінцевих споживачів, залучених Партнером, визначення розміру винагороди Партнеру, а також організувати доступ Партнера до цієї інформації через Особистий кабінет Партнера; 

6.18. Оплачувати надані належним чином Партнером послуги в порядку та строки, встановлені у Угоді за умови дотримання Партнером умов, передбачених розділом 6 Угоди; 

6.19. У разі отримання від Партнера нового Кінцевого користувача, який уже є в базі Компанії, сповістити про це та не нараховувати Партнеру винагороду. 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Будь-яка інформація, що відноситься до цієї Угоди, і будь-яка інформація, передана Сторонами одна одній або інформація, яка стала доступною Стороні в результаті виконання Угоди, становить комерційну таємницю і є конфіденційною, за винятком інформації, щодо якої вказано, що вона не є конфіденційною; 

7.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, що має відношення до Угоди; 

7.3. Сторони зобов’язуються не використовувати отриману в рамках Угоди інформацію, з метою завдання шкоди Компанії та/​або для отримання будь-яких переваг; 

7.4. За понесені збитки в результаті розголошення інформації Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України; 

7.5. Сторони зобов’язуються не передавати конфіденційну інформацію третім особам, не публікувати або іншим чином не розголошувати таку інформацію без попередньої 

письмової згоди іншої Сторони, а також вживати всіх можливих заходів, щоб захистити отриману інформацію від розголошення. 

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. На виконання вимог Закону України Про захист персональних даних” кожна із Сторін цієї Угоди гарантує, що у разі передачі персональних даних своїх представників та/​або працівників, далі — суб’єктів ПД, іншій Стороні у процесі співпраці, відповідна Сторона отримала на необмежений строк однозначну, беззаперечну згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідальних суб’єктів ПД; 

8.2. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних інша Сторона не несе відповідальність за таке порушення. Винна сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні спричинені останній будь-які прямі збитки. До таких збитків Сторон зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові вимоги, що були обгрунтовано висунуті Стороні за порушення умов цієї Угоди та вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) винної Сторони. 

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ
9.1. Угода може бути відкликана за ініціативою однієї із Сторін шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення не пізніше ніж за 30 (Тридцять) днів до передбачуваної дати розірвання; 

9.2. Компанія має право розірвати Угоду в односторонньому порядку з направленням у десятиденний термін Покупцеві відповідного письмового повідомлення та зазначенням у ньому дати відкликання Угоди; 

9.3. Закінчення терміну дії Угоди та/​або її відкликання не тягне розірвання (припинення) Ліцензійних угод із Кінцевими користувачами, укладеними у період її дії; 

9.4. Припинення строку дії Угоди за будь-яких підстав не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Угоди, що виникли протягом строку її дії. 

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. При настанні обставин непереборної сили, таких як надзвичайний стан, війна, блокада, пожежа, повінь, землетрус, стихійні лиха, закони та інші нормативні акти органів законодавчої, виконавчої влади України, терміни виконання зобов’язань відсуваються відповідно до часу, протягом якого будуть діяти перераховані обставини та/​або наслідки таких обставин; 

10.2. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов’язань, повинна інформувати іншу Сторону про початок та про закінчення обставин форс-мажору, приклавши до повідомленню довідку відповідного державного органу; 

10.3. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов’язань, на які поширювалися обставини форс-мажор, за додатковою угодою до Угоди або іншим документом, що діє в рамках Угоди, в цьому випадку, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків. 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Сторони визнають, що документи, передані по каналах факсимільного зв’язку або в електронній формі (у тому числі за допомогою електронної пошти інтернету) та містять необхідні реквізити, мають ту ж юридичну силу (тобто є справжніми), як і документи на паперовому носії, підписані зазначеними в документі посадовими особами та мають печатку Сторони, що підписала документи, за винятком випадків, коли це суперечить чинному законодавству, звичаям ділового обороту та положенням Угоди; 

11.2 Всі методи просування продуктів і послуг компанії повинні відбуватися відповідно до загальноприйнятих норм ібути легальними методами ведення бізнесу, повинні чітко відповідати всім правовим нормам країни, де оперує Партнер. Вся інформація на Сайті Компанії є власністю компанії, і Патнер не має права будь-яким чином — ні використовуючи програмні методи, ні технічні методи, отримувати інформацію з Сайту Компанії, крім тієї яка доступна йому за цією Угодою; 

11.3 Партнер не має права реєструвати самого себе в сервісі Worksection і заробляти таким чином. Компанія використовує різні методи для визначення такого порушення; 

11.4. Ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку шляхом розміщення її нової редакції в мережі Інтернет на Сайті, про що Компанія направляє Партнеру на його електронну адресу, вказану в Партнерському кабінеті, повідомлення; 

11.5. З усіх питань, які не врегульовані Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України; 

11.6. У випадку, якщо будь-яке положення Угоди буде визнано недійсним або таким, що не підлягає застосуванню за рішенням суду чи іншого компетентного органу, це не тягне недійсність Угоди у цілому та/​або інших положень Угоди; 

11.7. Сторони зобов’язуються докладати всіх зусиль для вирішення суперечок і розбіжностей, які можуть бути результатом Угоди або пов’язаними з ним, шляхом переговорів; 

11.8. Будь-які повідомлення за Угодою можуть спрямовуватися однією стороною іншій Стороні електронною поштою на електронні адреси, вказані про подачі заявки на приєднання до Партнерської програми; 

11.9. Всі претензії, запити, питання та інша кореспонденція щодо Партнерської Програми повинні відправлятися по електронній пошті на адресу info@​worksection.​com

Додаток No1
Рівні Партнерської програмі
Компанія пропонує Партнерам різноманітні рівні, які підходять для компаній будь-якого розміру та бізнес-моделі. У нас є три партнерські напрями для партнерів на рівні Інтегратор. 


Партнерський рівень

Integrator

(Партнерська програма)

Бейдж

Silver

Golden

Platinum

Заявка на участь 

Так

-

-

# Угод

-

15 угод

35 угод

Бонус за одну угоду 

15% назавжди*

25% назавжди*

35% назавжди*

Демо акаунт

Так**

Так**

Так**

Білінг

через Компанію

через Компанію

через Компанію


* — З КОЖНОГО ПЛАТЕЖУ до тих пір, поки клієнт оплачує послуги. 

** — Демо-акаунт (5 / 51 Гб) надається безкоштовно на перший рік. Обмеження за часом не існує, за умови наявності мінімум 5 активних пов’язаних акаунтів. 

В партнерській програмі для Інтеграторів передбачено три рівня: 

Silver badge. Стартовий рівень для інтеграторів. Виплачується 15% з кожної оплати поки приведений клієнт платить за сервіс. Жодних додаткових умов та планів по клієнтам. 

Golden badge. Наступний рівень для інтеграторів, перехід відбувається після залучення 15 клієнтів, які оплатили послуги сервісу. Збільшені до 25% виплати з кожної оплати клієнтів. 

Platinum badge. Найвищий рівень для інтеграторів, перехід також відбудеться після залучення 35 клієнтів, які оплатили послуги сервісу. Партнерські виплати складають 35% з кожної оплати клієнтів. 

Підвищена винагорода починає виплачуватись з шістнадцятого / тридцять шостого приведеного клієнта відповідно та розповсюджується тільки для всіх подальших нових клієнтів, яких залучив інтегратор. 

Угода про конфіденційність

. . . .

Угода користувача

. . . .

Договір оферти

. . . .

Реферальна угода

. . . .