WORKSECTION

Договір оферти

Договір про надання послуг онлайн сервісу https://worksection.com у мережі Інтернет

м. Київ

Даний Договір є публічним Договором і приведені нижче умови є офертою (пропозицією) ТОВ «ВОРКСЕКШН», іменоване далі Виконавець, в особі директора, Лущик О.А., що діє на підставі Статуту, до будь-якій фізичній або юридичній особі, надалі Замовник, що акцептує (приймає) ці умови.

Оферта Виконавця вважається акцептованою Замовником, а Договір вважається укладеним та таким, що вступив в дію, якщо Замовник зареєстрував Аккаунт на Сайті та отримав Дані авторизації.


Терміни

Сайт — Інтернет-сайт, доступний за адресою (що має доменне ім’я) https://worksection.com, за допомогою якого надається доступ до Сервісів.

Суб- Домен — домен третього рівня, що має вид http://name.worksection.com, де name — ім’я, яке надається Замовнику у рамках Аккаунту на час використання Послуг.

Сервіси — різні функції Сайту, Суб-Домену й програмно-апаратного комплексу, що дозволяють Замовникові вести облік господарської діяльності Замовника й здійснювати її оптимізацію.

Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- й змішані матеріали інформаційного характеру.

Особистий рахунок — функція Сайту, що дозволяє стежити за надходженнями й витратами коштів, сплачених Замовником за надання Послуг.

Дані авторизації — дані, необхідні для ідентифікації користувача й використання Сервісів, що складаються із Логіну — унікального ідентифікатора, у вигляди адреси електронної пошти, і Пароля — набору символів, що захищають доступ до Аккаунту Замовника від стороннього доступу третіх осіб.

Тарифний план — докладний перелік доступних Сервісів, їх характеристик і вартості.

Аккаунт — сукупність Даних авторизації, Суб-Домену й Інформаційних матеріалів Замовника, що зберігаються та обробляються в програмно-апаратних комплексах.


1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові Послуги у вигляді доступу до Сайту та його Сервісам (далі «Послуги»), згідно обраного Замовником Тарифного плану.

1.2. Послуги починають надаватися Замовникові протягом доби, з моменту реєстрації Аккаунту на Сайті та отримання Даних авторизації.

1.3. Замовник має право використовувати Послуги не здійснюючи попередню сплату їх вартості протягом 14 календарних днів з моменту реєстрації Аккаунту Замовника. По закінченню даного строку Замовник зобов’язаний сплатити вартість Послуг згідно обраного Тарифного плану для подальшого користування Послугами. У разі несплати Послуг доступ до них обмежується у порядку нижченаведених умов Договору.

1.4. Надання й одержання Послуг здійснюється Сторонами за допомогою мережі Інтернет.

1.5. У перелік Послуг не входить надання можливості використання Послуг в офісі Виконавця, настроювання й/або діагностика обладнання (персонального комп’ютера, модему і т.д.) і програмного забезпечення Замовника, як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.


2. Умови реєстрації Аккаунту й використання доменних імен

2.1. Замовник не має права надавати в оренду, продавати або будь-яким іншим способом надавати Суб-Домен у постійне або тимчасове, платне або безкоштовне, володіння й/або користування третім особам (за виключенням Користувачів, що зареєстровані у рамках Аккаунту). Суб-Домен, що надається Замовникові на час використання їм Послуг, протягом усього терміну дії Договору й після його закінчення належить Виконавцеві.

2.2. Суб-Домен надається в тому випадку, якщо на момент надання таке доменне ім’я вільне, та якщо не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми при реєстрації такого імені.

2.3. Права на використання Суб-Домену надаються Замовникові тільки на строк використання Замовником Послуг, за умови оплати цих Послуг.

2.4. Після закінчення дії Договору Виконавець має право надати Суб-Домен, який використовував Замовник, іншому замовникові (особі, що використовує Послуги Виконавця).


3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Обов’язки Замовника:

3.1.1. Вчасно й у повному обсязі сплачувати Послуги Виконавця відповідно до обраного Тарифного плану.

3.1.2. За рахунок своїх сил і коштів забезпечити собі доступ до мережі Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання.

3.1.3. Повністю дотримуватися й виконувати умови Договору й інших угод, що регулюють використання Послуг, Сервісів і Сайту.

3.2. Обов’язки Виконавця:

3.2.1. Якісно, вчасно й у повному обсязі надавати Послуги Замовникові.

3.2.2. Не пізніше, ніж за 24 години (двадцять чотири години) попереджати Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних Послуг шляхом відправлення відповідного попередження на адресу електронної пошти Замовника.

3.2.3. Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Угодою про Конфіденційність», «Угодою Користувача», даним Договором й чинним законодавством.

3.2.4. Вчасно інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом публікації такої інформації на Сайті й/або шляхом її відправлення на адресу електронної пошти Замовника.

3.3. Права Замовника:

3.3.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов даного Договору.

3.3.2. Вчасно й у повному обсязі одержувати від Виконавця інформацію (у тому числі, у писемній формі) щодо якості, вартості й порядку надання Послуг. При цьому консультування про порядок використання Сайту й Сервісів здійснюється Виконавцем винятково через електронну пошту й форму, розташовану за адресою https://worksection.com/support.html (консультування не здійснюється за допомогою телефонного, факсового й іншого зв’язку).


3.4. Права Виконавця:

3.4.1. У випадку прострочення оплати Послуг більш ніж на 5 (п’ять) днів з моменту закінчення сплаченого періоду, а також у випадку порушення Замовником умов Договору й/або угод, що регулюють порядок використання Послуг, Сайту й Сервісів («Угода Користувача», «Угода про конфіденційність» і т.д.) і/або порушення чинного законодавства, Виконавець має право зменшити перелік Послуг або призупинити надання Послуг Замовникові шляхом блокування доступу Замовника до Аккаунту, Сайту, Сервісів. Виконавець письмово повідомляє Замовника за 3 (три) робочих дня (або в інший строк) до настання таких обмежень і блокування, із вказівкою причини такого блокування та, якщо це можливо, вказання умов, при яких доступ буде відновлений. У випадку припинення надання Послуг із причин, зазначеним у даному пункті Замовник сплачує фактично зроблені Послуги.

3.4.2. По закінченню 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту блокування доступу Замовника до Аккаунту Виконавець має право знищити Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали Замовника, що й зберігаються в ньому.

3.4.3. При підвищених вимогах Замовника до функціональних, апаратних і інших ресурсах, які надаються в рамках Послуг, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший Тарифний план.

3.4.4. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість надаваних Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених даним Договором.


4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг згідно обраного Замовником Тарифного плану на момент укладання Договору зазначається на веб-сторінці https://worksection.com/price.html.

4.2. Мінімальний строк надання Послуг Замовникові, який є юридичною особою й здійснює оплату Послуг шляхом безготівкового перерахування коштів, становить 3 (три) місяця. У зв’язку із цим мінімальний платіж такого Замовника повинен становити не менш тримісячної вартості Послуг. Виконавець починає надання Послуг тільки після одержання повної сплати за даний період.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на рахунки Виконавця, за допомогою веб-сторінки Сайту «Аккаунт (тариф/сплата)» — «Поповнити рахунок».

4.4. Зарахування коштів у рахунок оплати Послуг відображується в Особистому рахунку Замовника.

4.5. Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на Особистому рахунку Замовника. Замовник зобов’язаний самостійно стежити за настанням негативного балансу на своєму Особистому рахунку. Сервіс автоматично повідомляє Замовника про негативний баланс за 7 (сім) календарних днів до моменту його виникнення шляхом відправлення електронного повідомлення на адресу електронної пошти Замовника.

4.6. Виконавець має право в однобічному порядку змінювати вартість Послуг і Тарифні плани. Змінена вартість Послуг і Тарифні плани починають діяти з дати, зазначеної в письмовім повідомленні Виконавця, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту одержання такого повідомлення Замовником. Зміна вартості Послуг і Тарифних планів не застосовується до вже оплачених Замовником Послуг.

4.7. У випадку незгоди Замовника зі зміною вартості Послуг і/або Тарифних планів, Замовник зобов’язаний протягом 7 (семи) днів з моменту направлення Виконавцем інформації про зміни, письмово повідомити Виконавця по електронній пошті про свою незгоду. У випадку недосягнення згоди між Сторонами про зміни умов Договору, Договір вважається розірваним.

4.8. При здійсненні оплати Замовник зобов’язаний вказувати в платіжному документі свій Тарифний план і назву свого Аккаунту, який наданий йому при реєстрації. Якщо в призначенні платежу, здійсненого Замовником і зарахованого на розрахунковий рахунок Виконавця, не зазначений Аккаунт Замовника, Виконавець має право не надавати Послуги до моменту підтвердження Замовником даної оплати в рахунок конкретного Аккаунту.

4.9. Послуги вважаються сплаченими для того Аккаунту, який зазначений у призначенні платежу, незалежно від того, хто зробив сплату.

4.10. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних їм платежів. У випадку зміни банківських реквізитів Виконавця, нові реквізити можуть бути доведені до відома Замовника шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. З моменту направлення Виконавцем письмового повідомлення про зміну платіжних реквізитів Замовник самостійно відповідає за платежі, здійснені по попереднім банківських реквізитах.

4.11. Датою сплати Послуг вважається дата зарахування коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця.

4.12. При утворенні негативного балансу Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів здійснити оплату Послуг за обраний Замовником розрахунковий період згідно свого Тарифного плану.

4.13. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту утворення негативного балансу на Особовому рахунку Замовника, Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали, що зберігаються в ньому, зберігаються за Замовником. По закінченню цього строку, Виконавець має право знищити Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали, що зберігаються в ньому.

4.14. При неможливості використання Замовником Послуг із причин, що залежать від Виконавця, і за умови сумлінного виконання Замовником своїх зобов’язань за договором Виконавець не стягує оплату за час такого ненадання Послуг.


5.Повернення коштів

5.1.Виконавець повертає кошти, сплачені Замовником протягом 30 календарних днів після отримання платежу Виконавцем за запитом Замовника на email [email protected]. Якщо минуло більше ніж 30 календарних днів після дати отримання платежу Виконавцем- цей платіж не повертається.

6. Порядок здачі-приймання наданих Послуг

6.1. У випадку необхідності, за ініціативою одної зі Сторін, по закінченню облікового періоду надання Послуг Сторонами може бути складений Акт здачі-приймання наданих Послуг.

6.2. У разі складання Акту Замовник зобов’язаний прийняти надані Послуги, підписати акт і повернути його другий екземпляр Виконавцеві не пізніше 5 (П’яти) робочих днів з моменту одержання, або в той самий строк надати Виконавцеві мотивовану відмову від підписання Акту, направивши її в писемній формі на поштову адресу Виконавця: [email protected]

6.3. У випадку недотримання Замовником строків, зазначених у п.5.2. Договору, Послуги вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі й без зауважень.

6.4. Замовник відповідає за несвоєчасне підписання й передачу Виконавцеві актів здачі-приймання наданих Послуг.

6.5. Доставка Замовникові підписаних Виконавцем документів проводиться за рахунок і засобами Виконавця. Доставка Виконавцеві підписаних Замовником документів проводиться за рахунок і засобами Замовника.


7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони розуміють специфіку обробки й передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг по незалежних від нього причинам, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі дан, що не належать Виконавцеві.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки й неодержану вигоду, пов’язану з використанням Послуг Замовником.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст будь-яких даних і Інформаційних матеріалів, які створюються, обробляються, передаються й отримуються Замовником або іншими користувачами Сайту й не відшкодовує будь-які збитки, нанесені такими даними, їхнім змістом і використанням.

7.4. У випадку якщо Замовникові стало відомо про порушення будь-якою іншою особою умов даного Договору, «Угоди Користувача», «Угоди про конфіденційність» або будь-якої іншої угоди з Виконавцем, Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про такі порушення й вжити необхідних заходів, у межах своєї компетенції, для припинення таких порушень.

7.5. У випадку ненадання або неякісного надання Послуг Виконавець виплачує Замовникові штраф у розмірі 15% від вартості Послуг за відповідний місяць за кожний факт такого порушення. Оплата штрафних санкцій здійснюється винятково шляхом вирахування суми штрафних санкцій з вартості Послуг за наступний звітний період.

7.6. У випадку, якщо безперервний строк порушення надання Послуг перевищує 15 (п’ятнадцять) календарних днів, Замовник має право розірвати даний Договір в однобічному порядку й вимагати повернення вартості ненаданих або наданих неналежним чином Послуг. При цьому за Замовником зберігається право на стягнення штрафних санкцій згідно п.6.5 Договору.

7.7. Замовник відповідає за схоронність своїх Даних авторизації й за документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцеві в результаті санкційованого або несанкційованого одержання й використання Даних авторизації Замовника будь-ким. У випадку крадіжки Даних авторизації (Логіна й Пароля) Замовника, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну Пароля з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує оплату Послуг на дату зміни Пароля.


8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред’явлення претензії відповідно до чинного законодавства країни Виконавця.

8.2. До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, які заявлені Замовником у писемній формі та з дотриманням строків позовної давності, що встановлені чинним законодавством країни Виконавця. Строк розгляду претензій Замовника становить не більш 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її одержання Виконавцем.

8.3. З метою врегулювання технічних питань, при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при використанні Послуг, Сайту, Аккаунту й/або мережі Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.

8.4. Сторони прийшли до згоди, що при розгляді суперечок, Сторони мають право надавати як докази роздруківку електронних листів (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) видсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа підтверджується незалежними експертами або Інтернет-сервіс-провайдером, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист.

8.5. У випадку неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, суперечки розглядаються у відповідному суді країни Виконавця.

8.6. Із усіх питань, не врегульованих Договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством країни Виконавця.


9. Термін дії договору

9.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовником Аккаунту на Сайті і діє протягом усього строку, коли Виконавець надає Послуги, а Замовник їх сплачує, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.2. Дія Договору також припиняється у випадку:

9.2.1. розторгнення Договору за згодою Сторін;

9.2.2. відмови Замовника від Послуг, про яку він повинен сповістити Виконавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця;

9.2.3. відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору, шляхом відправлення повідомлення про розторгнення Договору на адресу Замовника не пізніше 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору;

9.2.4. з ініціативи однієї зі Сторін у випадку грубого й/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору.


10. Додаткові умови

10.1. Замовник підтверджує, що на момент підписання Договору він ознайомлений і повністю згоден при використанні Послуг і Сайту виконувати умови «Угоди про конфіденційність» і умови «Угоди Користувача».

10.2. Сторони встановили, що назви глав (статей) Договору призначені винятково для зручності користування текстом Договору і буквального юридичного тлумачення не мають.

10.3. Сторона, у якої відбулися зміни в контактних даних (поштовий, юридичний, адреса, телефон, банківські реквізити, склад контактних осіб і інші дані, які можуть вплинути на виконання умов Договору) зобов’язана проінформувати про цей іншу Сторону протягом 15 днів з моменту таких змін.

10.4. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації, що надає цінність через її невідомість іншим особам, і вжити заходів по нерозголошенню такої інформації. У випадку розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення яким-небудь іншим способом можливі тільки по письмовому дозволу іншої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

10.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникло після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор). Сторони зобов’язуються інформувати один одного протягом 3-х днів з моменту настання даних обставин.


ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ВОРКСЕКШН»
Код ЕГРПОУ: 43951196
04071, Україна, м. Київ,
вулиця Нижній Вал , будинок 17/8
email: [email protected]

Угода про конфіденційність

. . . .

Угода користувача

. . . .

Партнерська угода

. . . .

Реферальна угода

. . . .